1. Vorsitzender                           2. Vorsitzender
Wolfgang Obreiter                      Michael Roth
Telefon: 07248 1662                  Telefon 07248 5241